BETA | Du är nu på Upphandlingsmyndighetens betawebbplats – en version som fortfarande är under utveckling. Information om vår betawebbplats.

Startsida

Statens miljöpåverkan

År 2016 uppgick statens utsläpp av växthusgaser till följd av inköp till 4,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar knappt en femtedel av det offentligas utsläpp till följd av inköp. Fem myndigheter står för nästan hälften av utsläppen.

Miljöpåverkan på tre sätt 

Uppgifterna om de statliga inköpens påverkan på klimatet kommer från vår Miljöspendanalys. I analysen redovisas inte bara klimatpåverkan utan även förändrad landanvändning, som bland annat påverkar den biologisk mångfalden, och utsläpp av inandningsbara partiklar som har betydelse för människors hälsa. 

Den förändrade globala landanvändningen till följd av statens inköp beräknas till nästan 3 miljarder kvadratmeter. Det motsvarar 17 procent av den totala påverkan till följd av offentliga inköp. Utsläppen av inandningsbara partiklar beräknas till nästan 6 021 ton eller 19 procent av utsläppen till följd av det offentligas inköp. 

Analysera inköpen med Miljöspendanalys

Miljöspendanalys, metod och material

Statens inköp analyserad i fyra grupper 

Vi har analyserat de statliga organisationerna i fyra grupper; länsstyrelser, högskolor och universitet, myndigheter inom infrastrukturområdet samt övriga. 

  • Länsstyrelserna antar vi har mer likartade inköp än övriga i staten. Här ingår alla 21 länsstyrelser. 
  • Högskolor och universitet antar vi har mer likartade inköp än övriga i staten. I denna ingår 32 högskolor och universitet, forskningsinstitut och forskningssekretariat. 
  • Myndigheter som har operativa uppgifter inom infrastrukturområdet antar vi har mer likartade inköp än övriga i staten. Med operativa uppgifter menar vi ansvar att genomföra bygg- och anläggningsentreprenader och liknande insatser. I denna grupp ingår Fastighetsverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Svenska kraftnät och Trafikverket. 
  • I gruppen Övriga myndigheter ingår 137 myndigheter vi analyserar som en grupp. 

Alla statliga myndigheter finns inte representerade i underlaget och vi har valt att inte analysera försvaret och anknutna myndigheter. Bolag som ägs av staten ingår inte heller vårt underlag. Totalt är det 195 myndigheter som ingår i analysen. 

Byggande och infrastruktur

Högskolor och universitet

Regionernas miljöpåverkan

Övriga myndigheter  

Fem myndigheter står för nästan hälften av utsläppen 

Myndigheter vars uppdrag till stor del är att bygga anläggningar, infrastruktur och byggnader har störst klimatpåverkan från inköp. Klimatpåverkan från Fastighetsverket, Luftfartsverket, Sjöfatsverket, Svenska kraftnät och Trafikverket uppgick till cirka 2,11 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2016. Det motsvarar 49,4 procent av de statliga inköpens klimatpåverkan. 

Klimatpåverkan från inköp 2016, ton CO2-e 

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2019 

Gruppen Övriga står också för en stor andel av utsläppen. Klimatpåverkan från inköp från dessa myndigheter uppgick till cirka 1,47 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Högskolornas och universitetens samt länsstyrelsernas klimatpåverkan från inköp var betydligt lägre, cirka 0,45 respektive 0,23 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 

Länsstyrelserna har högst utsläppsintensitet 

Om man istället väljer att utrycka klimatpåverkan som utsläppsintensitet, det vill säga klimatpåverkan per inköpskrona, ser det annorlunda ut. Då ligger Länsstyrelserna högst med 59 ton koldioxidekvivalenter per miljard kronor. Motsvarande siffror för gruppen övriga, högskolor och universitet samt myndigheter inom infrastruktur är 42, 42 respektive 40. 

Klimatpåverkan per inköpsvolym (ton CO2-e per miljarder kronor)

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2019 

Gruppen Övriga påverkar landanvändningen mest 

Landanvändningen har betydelse för den biologiska mångfalden. Det är gruppen Övriga myndigheter som står för den största påverkan på landanvändningen. Den förändrade globala landanvändningen beräknas till nästan 1 362 miljoner kvadratmeter. De fem infrastrukturmyndigheterna står med 1 287 miljoner kvadratmeter för nästan lika stor påverkan. Högskolornas och universitetetens påverkan beräknas till 378 miljoner kvadratmeter medan länsstyrelserna, med 153 miljoner kvadratmeter, har minst påverkan. 

Landanvändning (påverkan på 1000 m2 och år) 

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2019 

Länsstyrelserna har lägst utsläpp av partiklar 

Myndigheterna som är verksamma inom infrastruktur står för störst utsläpp av hälsofarliga partiklar. År 2016 släppte de ut 3 065 ton partiklar. Gruppen Övriga har med 2 031 ton förhållandevis stora utsläpp. Även här har högskolorna och universiteteten tillsammans med länsstyrelserna betydligt mindre miljöpåverkan med 638 respektive 287 ton hälsofarliga partiklar. 

Utsläpp av partiklar (ton PM 2,5-e)

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2019