BETA | Du är nu på Upphandlingsmyndighetens betawebbplats – en version som fortfarande är under utveckling. Information om vår betawebbplats.

Startsida
 

Om offentlig upphandling

Offentlig upphandling är den process som offentliga verksamheter använder för att göra inköp. Det finns regler för hur detta ska gå till. Reglerna ska se till att företag kan delta på lika villkor så att det blir en sund konkurrens på den offentliga marknaden.

Såväl stora som små inköp är offentlig upphandling 

I stort sett alla inköp som görs inom offentlig sektor, även hyra och leasing, är offentlig upphandling och omfattas därför av upphandlingslagarna. Olika bestämmelser i upphandlingslagarna blir aktuella beroende på hur mycket upphandlingen är värd. Även ett inköp på 1 krona är en offentlig upphandling enligt lagens definition.

Vad skiljer offentlig upphandling från inköp i privat sektor?

Inköpsprocessen för upphandlande organisationer 

Ska värna om skattemedlen och säkra sund konkurrens

Offentlig upphandling ska säkerställa att de inköp som offentlig sektor gör öppnas upp för konkurrens. Detta så att skattemedel används så effektivt som möjligt och företag inom EU kan göra affärer med offentlig sektor på lika villkor.

Vid upphandlingar till större värden får allmänheten också möjlighet till insyn i vad som sker och hur deras skattemedel används. Det blir med andra ord lättare att kontrollera att inköpen sker på affärsmässiga grunder och inte personliga.

Om regler för upphandling

Bidra till hållbar samhällsutveckling

Svensk offentlig upphandling omsätter 706 miljarder kronor årligen. Det motsvarar drygt en sjättedel av Sveriges BNP. 

När offentlig upphandling används strategiskt finns stora möjligheter att 

 • driva på utvecklingen till ett mer hållbart samhälle genom att efterfråga socialt och miljömässigt hållbara produkter och tjänster
 • använda leverantörers innovationsförmåga för att utveckla nya lösningar.

Av den anledningen har regeringen tagit fram nationella upphandlingsstrategin.  

Hållbar upphandling

Dialog och innovation

Offentliga verksamheter ska följa upphandlingslagarna

De organisationer som ska följa upphandlingslagstiftningen är främst

 • statliga eller kommunala myndigheter
 • beslutande församlingar i en kommun eller en region
 • offentligt styrda organ som de flesta kommunala och en del statliga bolag 
 • sammanslutningar av en eller flera myndigheter, församlingar eller offentligt styrda organ.

I lagstiftningen kallas dessa upphandlande organisationer för upphandlande myndigheter eller enheter.

Så beskrivs upphandlande organisationer i lagstiftningen

Leverantörer omfattas inte av upphandlingslagarna

En leverantör som vill lämna anbud på en upphandling har inte en skyldighet att följa upphandlingslagstiftningen men måste följa det som står i upphandlingsdokumenten i den enskilda upphandlingen.

Så kan ni delta i offentliga upphandlingar

Lagar som styr offentlig upphandling

Den svenska upphandlingslagstiftningen består av fyra lagar: 

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)
 • lagen om upphandling av koncessioner (LUK)
 • lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

De flesta upphandlingar genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Om regler för upphandling

Fem grundprinciper för upphandling

Oavsett vilken lag som används vid upphandlingen finns det fem grundläggande principer som den upphandlande organisationen måste ta hänsyn till i alla skeden av den offentliga upphandlingen. De flesta av de bestämmelser som finns i lagarna är i grund och botten ett uttryck för dessa principer.

De grundläggande upphandlingsprinciperna är: 

 • icke-diskriminering
 • likabehandling
 • proportionalitet
 • öppenhet
 • ömsesidigt erkännande.

De grundläggande upphandlingsprinciperna

Färre regler vid direktupphandling

Vid direktupphandlingar gäller inte några särskilda regler om hur upphandlingen ska genomföras. Exempelvis finns det inga krav på hur anbud ska utformas eller att upphandlingen ska annonseras. Även en direktupphandling träffas dock till viss del av reglerna. Bland annat ska de grundläggande upphandlingsprinciperna iakttas och värdet av en direktupphandling ska räknas samman med andra direktupphandlingar av samma slag som har genomförts under räkenskapsåret.

Den vanligaste situationen då direktupphandling används är då det som ska köpas har ett värde som inte överstiger den så kallade direktupphandlingsgränsen.

Direktupphandling

Vissa produkter och tjänster är undantagna 

Det finns undantag för vissa produkter och tjänster som gör att dessa inte behöver upphandlas enligt upphandlingsreglerna. Exempel på undantag är hyra och köp av fastighet och köp av vissa finansiella eller juridiska tjänster.

Kontrakt och avtal som undantas av reglerna