BETA | Du är nu på Upphandlingsmyndighetens betawebbplats – en version som fortfarande är under utveckling. Information om vår betawebbplats.

Startsida
 

Annonsera

För att leverantörer ska få vetskap om och kunna lämna anbud på en upphandling ska den annonseras. Annonsering av upphandlingar över och under tröskelvärdena skiljer sig åt. Grundregeln för upphandlingar över tröskelvärdena är att de ska annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED). Upphandlingar under tröskelvärdena annonseras i en elektronisk databas som är tillgänglig för alla.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Ändringar i regelverket

Regelverket för annonsering har ändrats. En ny lag om upphandlingsstatistik trädde i kraft den 1 juli 2020. Lagen innebär att de annonsdatabaser som annonserar upphandlingar ska vara registrerade senast den 1 januari 2021. 

De registrerade annonsdatabaserna är från och med 1 januari 2021 skyldiga att lämna uppgifter som underlag för statistik, till Upphandlingsmyndigheten. Det blir då även obligatoriskt för upphandlande organisationer att annonsera upphandlingar i registrerade annonsdatabaser.    

Det nya regelverket som gäller från 1 januari påverkar också när annonsering ska ske och vilken information som annonserna ska innehålla.     

Ny lagstiftning om statistik och annonsering 2020  

Beräkna upphandlingens värde 

Annonsering av upphandlingar över och under tröskelvärdena skiljer sig åt. Ett första steg blir därför att räkna ut värdet på det som ska upphandlas. 

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser 

Beräkna upphandlingens värde

Under tröskelvärdena 

Vid förenklat förfarande, urvalsförfarande och vid inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande myndigheten eller enheten begära anbud eller publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. 

En upphandlande organisation får även välja att publicera en annons på det sätt som gäller för upphandlingar över tröskelvärdena. 

Annonser om upphandlingar under tröskelvärdena ska innehålla minst följande:  

 • uppgifter om föremålet för upphandlingen 
 • kontaktuppgifter till den upphandlande organisationen 
 • om upphandlingen är reserverad enligt 4 kap. 18 § LOU respektive 4 kap 16 § LUF. 

 Upphandlingsförfaranden under tröskelvärdena

Förenklat förfarande 

Vid förenklat förfarande ska dessutom följande framgå:

 • hur anbud lämnas 
 • den dag då anbud senast ska ha kommit in 
 • giltighetstiden för anbudet.

Urvalsförfarande 

Vid urvalsförfarande ska dessutom följande framgå:

 • hur en anbudsansökan får lämnas 
 • den dag då ansökan senast ska ha kommit in 
 • giltighetstiden för anbudet.

 I ansökningsinbjudan får anges hur många leverantörer som planeras att bjudas in. Antalet som bjuds in ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens kan uppnås.   

Dynamiska inköpssystem 

En upphandlande organisation som inrättar ett dynamiskt inköpssystem ska publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. Annonsen ska finnas tillgänglig så länge det dynamiska inköpssystemet är i drift. 

 Dynamiska inköpssystem 

Över tröskelvärdena 

Grundregeln är att upphandlingar över tröskelvärdena ska annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily – TED.

 Upphandlingsförfarande över tröskelvärdena

 SIMAP.s webbplats 

En annons får inte offentliggöras på nationell nivå före den dag då den har offentliggjorts i EU:s gemensamma annonsdatabas TED. Från denna huvudregel finns ett undantag: Om den upphandlande organisationen inte senast inom 48 timmar efter bekräftelse av mottagandet av annonsen har fått veta att publicering av denna faktiskt har skett. 

 Bestämmelser om annonsering av upphandlingar över tröskelvärdena:

Annonsdatabaser 

De flesta upphandlande organisationer använder sig av annonsdatabaser för att annonsera upphandlingar, såväl över som under tröskelvärdena. I annonsdatabasen fyller man i relevanta uppgifter om upphandlingen i ett färdigt annonsformulär och annonsen skapas automatiskt.

 Från och med 1 januari 2021 blir det obligatoriskt för upphandlande organisationer att annonsera upphandlingar i registrerade annonsdatabaser.

 För att annonseringstiden ska bli tillräcklig beroende på vilket upphandlingsförfarande som tillämpas är det viktigt att skicka in annonsen i god tid.

 Minimitider enligt LOU

Tänk på att göra annonsen intressant 

Utforma annonsen så att den skapar intresse hos leverantörerna att delta i upphandlingen.

Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten 

Den upphandlande organisationen ska vid annonsering som huvudregel med elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen. Detta gäller för upphandlingar såväl över som under tröskelvärdena.

 Elektronisk kommunikation 

Källhänvisningar

 • 10 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande (över tröskelvärdena) 
 • 10 kap. lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande (över tröskelvärdena) 
 • 10 kap. 7 § LOU – elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten (över tröskelvärdena) 
 • 10 kap. 8 § LUF – elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten (över tröskelvärdena) 
 • 19 kap. 9-10 §§ LOU – annonsering (under tröskelvärdena)
 • 19 kap. 9-10 §§ LUF – annonsering (under tröskelvärdena)
 • 19 kap. 11- 12 §§ LOU – innehåll i en annons (under tröskelvärdena)
 • 19 kap. 11- 12 §§ LUF– innehåll i en annons (under tröskelvärdena)
 • 19 kap. 14 § LOU – elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten (under tröskelvärdena)
 • 19 kap. 14 § LUF – elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten (under tröskelvärdena)

 

Besöksadress

Svetsarvägen 10
171 41 Solna

Telefon

Frågeservice
08-586 21 701
Telefontid
Må-to kl. 9-12
Växel
08-586 21 700
Telefontid
Må-fr kl. 8:30-16:30

Postadress

Upphandlingsmyndigheten
Box 1194, 171 23 Solna