BETA | Du är nu på Upphandlingsmyndighetens betawebbplats – en version som fortfarande är under utveckling. Information om vår betawebbplats.

Startsida

Upphandla varor och tjänster som är tillgängliga för alla

I Sverige har ungefär 20 procent av befolkningen någon form av funktionsnedsättning. Tillgänglighet handlar om att skapa möjligheter för alla i befolkningen att kunna delta i samhället på jämlika villkor, oavsett funktionsförmåga. Genom att vid offentliga inköp ställa krav på tillgänglighet kan vi bidra till det. Dessutom finns det i vissa upphandlingslagar och annan lagstiftning krav på att hänsyn ska tas till alla användares behov och förutsättningar.

Tillgänglighetskrav vid upphandling

Vid offentliga inköp ska hänsyn tas till alla användares behov och olika förutsättningar. Enligt upphandlingslagarna är upphandlande myndigheter och enheter i vissa fall skyldiga att ställa krav på tillgänglighet. När det som upphandlas ska användas av fysiska personer och summan av upphandlingen är högre än tröskelvärdet måste tillgänglighetskrav ställas. Produkter och tjänster som upphandlande myndigheter och enheter köper in behöver alltså ofta vara tillgängliga för alla. 

Funktionsnedsättning och funktionshinder

Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av funktionsförmåga, som kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell, enligt Socialstyrelsens termbank. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.  

Funktionsnedsättning innefattar många olika variationer i mänskliga förmågor och funktioner. Det kan handla om 

  • nedsatt rörelseförmåga 
  • nedsatt syn 
  • nedsatt hörsel, dövhet, dövblindhet samt nedsatt röst- och talfunktion
  • nedsatt kognitiv förmåga
  • besvär i andningsorgan, allergier eller överkänslighet
  • andra nedsättningar och variationer i funktionsförmåga. 

Webbinarium om tillgänglighet i upphandling

Lär dig mer om att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att skapa delaktighet i samhället för alla oavsett funktionsförmåga. Se det webbinarium som vi höll tillsammans med Myndigheten för delaktighet (MFD) i november 2019.