BETA | Du är nu på Upphandlingsmyndighetens betawebbplats – en version som fortfarande är under utveckling. Information om vår betawebbplats.

Startsida

Övriga myndigheter

År 2016 uppgick klimatpåverkan till följd av inköp från det vi benämner övriga myndigheter till cirka 1,47 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar strax över 34 procent av de statliga inköpens klimatpåverkan.

Miljöpåverkan på tre sätt 

Uppgifterna om myndigheters påverkan av klimatet till följd av inköp kommer från vår Miljöspendanalys. Miljö- och klimatpåverkan från statliga inköp som görs av länsstyrelser, högskolor och universitet samt myndigheter verksamma inom infrastruktur och bygg analyseras i tre olika grupper. Övriga statliga myndigheter som vi har underlag för analyseras som en grupp. Resultatet från den gruppen presenteras här. Gruppen består av 137 myndigheter. 

I Miljöspendanalysen redovisas även förändrad landanvändning, som bland annat påverkar den biologisk mångfalden, och utsläpp av inandningsbara partiklar som har betydelse för människors hälsa. Den förändrade globala landanvändningen för övriga myndigheter beräknas till nästan 1,36 miljarder kvadratmeter och utsläppen av inandningsbara partiklar till 2 031 ton. 

Grunden i analysen är en så kallad spendanalys som visar hur mycket som betalats ut till (spenderats på) olika leverantörer. Utbetalningarna motsvarar ofta olika inköp.  

En spendanalys bygger på en struktur med olika typer av inköp som grupperas i kategorier som exempelvis; inköp för interna behov, utrustning och material samt material och tjänster till andra. I Miljöspendanalysen redovisas miljöpåverkan för olika inköpskategorier.  

Få poster står för hälften av miljöpåverkan 

I tabellen ovan visas två nivåer i kategoristrukturen. När vi går ned två nivåer till får vi en mer detaljerad uppdelning av inköpskategorierna. Som illustration kan nämnas att Drivmedel samt anskaffning av lätta fordon tillsammans med andra kategorier ingår i kategorin Fordon som i sin tur ingår i den övergripande kategorin Utrustning och material. 

Vi studerar nu inköpskategorierna utan att gruppera dem i de övergripande kategorierna. Då blir det tydligt att det är få poster som står för en stor del av påverkan på miljön.