BETA | Du är nu på Upphandlingsmyndighetens betawebbplats – en version som fortfarande är under utveckling. Information om vår betawebbplats.

Startsida
 

Efterannonsering - en viktig del av upphandlingen

Upphandlingar över tröskelvärdena ska efterannonseras. Huvudsyftet med efterannonsering av upphandlingar är att skapa insyn och transparens. Genom efterannonsering samlas information om genomförda upphandlingar. Det ger också ett bättre underlag för statistik och vidareutveckling av de offentliga affärerna.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Ändringar i regelverket

Regelverket för annonsering har ändrats. En ny lag om upphandlingsstatistik trädde i kraft den 1 juli 2020. Lagen innebär att de annonsdatabaser som annonserar upphandlingar ska vara registrerade senast den 1 januari 2021

De registrerade annonsdatabaserna är från och med 1 januari 2021 skyldiga att lämna uppgifter som underlag för statistik, till Upphandlingsmyndigheten. Det blir då även obligatoriskt för upphandlande organisationer att annonsera upphandlingar i registrerade annonsdatabaser.

Det nya regelverket som gäller från 1 januari påverkar också när annonsering ska ske och vilken information som annonserna ska innehålla.

Ny lagstiftning om statistik och annonsering 2020

Upphandlingar över tröskelvärdena ska efterannonseras. Från och med 1 januari 2021 ska alla upphandlingar som annonserats, även under tröskelvärdet, efterannonseras. Det innebär bland annat att den upphandlande organisationen ska meddela vilka leverantörer som tilldelats kontrakt eller ramavtal. Det finns en skyldighet enligt upphandlingslagstiftningen att efterannonsera upphandlingar. Efterannonsering ska ske i ett särskilt formulär i TED - Tenders Electronic Daily som är EU:s gemensamma annonsdatabas.  

När ska en efterannons publiceras? 

Den upphandlande organisationen ska skicka en efterannons senast 30 dagar efter det att kontrakt eller ramavtal har ingåtts. Om kontrakt tilldelas enligt ett dynamiskt inköpssystem ska som huvudregel en efterannons skickas senast 30 dagar efter tilldelningen av varje kontrakt. 

Efterannonsering av dynamiskt inköpssystem och sociala tjänster

För dynamiska inköpssystem och sociala tjänster eller andra särskilda tjänster kan den upphandlande organisationen välja att samla ihop efterannonserna och skicka dessa kvartalsvis. I sådana fall ska de samlade annonserna skickas senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal. 

 Efterannonsering av ramavtal 

Efterannonsering ska göras efter att ett ramavtal har ingåtts. Det finns däremot ingen skyldighet att vid avrop efterannonsera varje tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtalet.  

Efterannonsering av projekttävlingar 

För projekttävlingar ska efterannonsen skickas senast 30 dagar efter det att projekttävlingen har avslutats. Projekttävlingen är avslutad när juryn har meddelat sitt beslut och lämnat in sin rapport med rangordning av bidragen.  

Vilka uppgifter ska finnas med i efterannonsen? 

I samband med efterannonseringar ska samtliga uppgifter som efterfrågas anges i TED. Konkurrensverket lyfter fram värden på kontrakt och ramavtal som särskilt viktiga. Värden på kontrakt och ramavtal är ett viktigt underlag för statistik om Sveriges genomförda upphandlingar. Det räcker inte att enbart hänvisa till de uppgifter som framgår av upphandlingsdokumenten om det ska utgöra ett bra underlag för statistik. 

 En efterannons ska bland annat innehålla information om:

 •  vilket förfarande som har varit tillämpligt i upphandlingen 
 • omfattningen av upphandlingen
 • datum för ingående av kontraktet eller ramavtalet
 • upphandlingens värde 
 • antalet inkomna anbud
 • vinnande anbud.

 Förutom detta ska organisationsnumret till den upphandlande organisationen finnas angivet i efterannonsen. Organisationsnumret gör det möjligt att identifiera den upphandlande organisationen. Det behövs för att förstå vem som köper vad och från vem.

Efterannonsera vid avbrytande av upphandling? 

Det framgår inte av upphandlingsdirektiven om det finns en skyldighet för upphandlande organisationer att efterannonsera när en upphandling har avbrutits. Enligt direktiven ska en upphandlande organisation sända ett meddelande om kontraktstilldelning. Enligt formuleringen borde skyldigheten därför bara gälla de fall då ett kontrakt faktiskt har tilldelats. Det finns däremot inget som hindrar att den upphandlande organisationen frivilligt efterannonserar en upphandling som har avbrutits.   

LOU-direktivet (EUR-Lex webbplats)

LUF-direktivet (EUR-Lex webbplats)

Sekretess vid efterannonsering

I samband med efterannonsering ska den upphandlande organisationen säkerställa att uppgifter som lämnas i en efterannons inte strider mot offentlighets- och sekretesslagen eller lagen om skydd för företagshemligheter.  

Förkortad tidsfrist för överprövning av avtals giltighet

En korrekt genomförd efterannonsering medför att tidsfristen för att överpröva ett avtals giltighet förkortas från 6 månader till 30 dagar. Ansökan om överprövning ska i dessa fall ha kommit in inom 30 dagar från publiceringen av efterannonsen.  

Upphandlingar under tröskelvärdena

Upphandlande organisationer måste inte, fram till den 1 januari 2021, efterannonsera upphandlingar under tröskelvärdena, men kan göra det vid behov. De ska i så fall använda de bestämmelser om efterannonsering som gäller för upphandlingar över tröskelvärdena. Efterannonseringar av upphandlingar under tröskelvärdena medför att tidsfristen för överprövning av ett avtals giltighet förkortas, från 6 månader till 30 dagar räknat från annonsens publicering om den är korrekt genomförd. 

Brister i efterannonsering

Konkurrensverket har påpekat att det i Sverige förekommer brister i efterannonseringen av upphandlingar. Granskningen som konkurrensverket har gjort visar bland annat på att upphandlande myndigheters och enheters:

 • interna rutinerna för efterannonsering har varit bristfälliga eller
 • att de interna rutiner som har funnits inte alltid har efterföljts.

Källhänvisningar

 • 10 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling  (LOU) - efterannons om resultatet av en upphandling
 • 10 kap. 5 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna  (LUF) - efterannons om resultatet av en upphandling
 • 8 kap. 6 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) - efterannons om resultatet av en upphandling
 • 18 kap. 2 § LOU - annonsering av projekttävlingar
 • 8 kap. 3 § lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) - annonsering om resultat av en upphandling (efterannonsering)
 • 20 kap. 17 § LOU - tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet
 • Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari om offentlig upphandling och upphävande av direktiv 2004/18/EG.
 • Prop. 2015/16:195, s. 605, 713, 1135, 1349
 • Prop. 2009/2010:180 s 364
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986, standardformulär: 3,6,13,18,21,25
 • Lagen om offentlig upphandling, En kommentar, Rosén Andersson med flera sid. 382
 • Konkurrensverkets rapport 2017:6 Tillsyn av efterannonsering

Besöksadress

Svetsarvägen 10
171 41 Solna

Telefon

Frågeservice
08-586 21 701
Telefontid
Må-to kl. 9-12
Växel
08-586 21 700
Telefontid
Må-fr kl. 8:30-16:30

Postadress

Upphandlingsmyndigheten
Box 1194, 171 23 Solna