BETA | Du är nu på Upphandlingsmyndighetens betawebbplats – en version som fortfarande är under utveckling. Information om vår betawebbplats.

Startsida
 

Avsluta upphandlingen

Under upphandlingen tillkommer ett antal dokument och handlingar. När hela upphandlingen är genomförd och avslutad ska den upphandlande myndigheten eller enheten arkivera vissa av handlingarna.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt  

 • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).  

Arkivering och bevarande

När upphandlingen är avslutad ska flera handlingar bevaras av den upphandlande myndigheten eller enheten. Vilka handlingar som ska bevaras beror bland annat på om den upphandlande organisationen omfattas av arkivlagen eller inte och på upphandlingens värde. Utöver bestämmelserna i arkivlagen och i upphandlingslagstiftningen finns även andra regler som styr vilka handlingar som ska bevaras. Exempelvis ska handlingar som räknas som räkenskapsinformation från upphandlingar bevaras i sju år enligt bokföringslagen.

 Över tröskelvärdena

När de upphandlande organisationerna omfattas av arkivlagen

Upphandlande organisationer som omfattas av arkivlagen ska bevara allmänna handlingar enligt gällande arkivbestämmelser.

 Arkivlagen

 Riksarkivets föreskrifter

När de upphandlande organisationerna inte omfattas av arkivlagen

För de upphandlande organisationer som inte omfattas av arkivlagens bestämmelser finns det bestämmelser i LOU och LUF som anger att organisationen på ett betryggande sätt ska förvara vissa handlingar i minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelats.   

Följande dokument ska bevaras: 

 • anbudsansökningar och anbud med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar 
 • anbudsförteckningar 
 • sammanställningar 
 • dokumentationen om genomförandet av upphandlingen 
 • individuella rapport (LOU) respektive information om upphandlingsförfaranden (LUF), samt liknande handlingar 
 • kontrakt eller ramavtal. 

Kontrakt och ramavtal ska bevaras åtminstone under sin löptid.

Under tröskelvärdena

Vid upphandlingar under tröskelvärdena gäller motsvarande bestämmelser om arkivering och bevarande som vid upphandlingar över tröskelvärdena (se ovan). 

Vid upphandlingar under 100 000 kr behöver man dock inte dokumentera genomförandet av upphandlingen, men all övrig dokumentation ska fortfarande bevaras. 

Vidare behöver individuella rapporter (12 kap. 15 § LOU) respektive information om upphandlingsförfaranden (12 kap. 15 § LUF) endast upprättas vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster över tröskelvärdena. 

För mer information om dokumentation av direktupphandlingar som överstiger 100 000 kr se:  

Efterannonsering 

Över tröskelvärdena 

Upphandlingar över tröskelvärdena, inklusive upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster över tröskelvärdena, ska efterannonseras i ett särskilt annonseringsformulär i TED (Tenders Electronic Daily), EU:s databas för meddelande om upphandlingar.  

Under tröskelvärdena 

Upphandlingar under tröskelvärdena behöver inte efterannonseras. Men den upphandlande organisationen kan frivilligt göra det. Syftet är att förkorta tidsfristen för leverantörer att överklaga ett avtals giltighet från 6 månader till 30 dagar.

 Efterannonsering - viktig del i upphandlingen

Rubrik

 • 12 kap. 14 § - lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - dokumentationsplikt  (över tröskelvärdena)
 • 12 kap. 14 § - lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - dokumentationsplikt (över tröskelvärdena)
 • 12 kap. 15-16 §§ LOU - individuella rapporter (över tröskelvärdena)
 • 12 kap. 15 § LUF - information om upphandlingsförfaranden (över tröskelvärdena)
 • 19 kap. 3 LOU – individuella rapporter, sociala tjänster och andra särskilda tjänster (över tröskelvärdena)
 • 19 kap. 3 LUF - information om upphandlingsförfaranden, sociala tjänster och andra särskilda tjänster (över tröskelvärdena)
 • 12 kap. 17 § LOU - bevarande av handlingar (över tröskelvärdena)
 • 12 kap. 17 § LUF - bevarande av handlingar (över tröskelvärdena)
 • 19 kap. 30 § LOU - dokumentationsplikt (under tröskelvärdena)
 • 19 kap. 30 § LUF - dokumentationsplikt (under tröskelvärdena)
 • 19 kap. 31 § LOU - bevarande av handlingar (under tröskelvärdena)
 • 19 kap. 31 § LUF - bevarande av handlingar (under tröskelvärdena)

Besöksadress

Svetsarvägen 10
171 41 Solna

Telefon

Frågeservice
08-586 21 701
Telefontid
Må-to kl. 9-12
Växel
08-586 21 700
Telefontid
Må-fr kl. 8:30-16:30

Postadress

Upphandlingsmyndigheten
Box 1194, 171 23 Solna